Meddelelse om navnevalg Notification of Selection of Name


    Jeg meddeler herved min avgjørelse om: (for meddeler: Jamfør Seksjon 2 (b) av Navneloven, kan opptil to etternavn føres opp) I hereby give notice of my decision: (for your information, under Section 2 (b) of the Names Law, you can enter up to two family names) To resume the use of my former last name.


    PDF Document: