Spørsmål og kommentarer til høringsnotatet om ny


    Norsk Fotterapeutskole reagerer også sterkt på at hensynet til fylkeskommune som skoleeiere, overskygger hensynet til voksne søkere. Som tidligere nevnt må fagets egenart tas hensyn til, og tidligere erfaringer ang. frafall og liten søkerinteresse blant unge må vektlegges med hensyn til voksne søkere.


    PDF Document: