Helse & sikkerhet bruk & pleie og - docs whirlpool eu


    og demontere dører og hyller (hvor disse finnes) slik at barn lett ikke kan klatre inn og bli sittende fast . Denne tørketrommelen er pro-dusert med resirkulerbart eller gjenbrukbart material . Apparatet må avfallsbehandles i samsvar med lokale bestem-melser angående avfallsbe-handling . For videre informasjon om behandling, gjenvinning og


    PDF Document: