Renovering av Torpa barne- og ungdomsskole


    Torpa barne- og ungdomsskole (heretter kalt TBUS) trenger en omfattende opprustning. Omfanget er nå av en slik art at det dreier seg om en total renovering. Deler av skolen er i svært dårlig forfatning, og det trengs en helhetlig renovering for å møte dagens krav til et forsvarlig skolebygg som stimulerer til bedre læring.


    PDF Document: