Medisin og kunst - tidsskriftet no


    PERSPEKTIV OG DEBATT 2636 Tidsskr Nor Legeforen nr. 24, 2009; 129: 2636 Medisin og kunst Kunsten som pædagogisk katalysator 2636 I lægeuddannelsen har igennem århund-reder det faglige indhold været baseret på


    PDF Document: