Godkjenning av praksis i barne-og ungdomsarbeiderfaget


    praksis for praksiskandidater i barne-og ungdomsarbeiderfaget. Resultat av kartleggingen viser at det er til dels stor variasjon mht. hvordan fylkes-kommunene tolker og praktiserer retningslinjene.Eksempelvis er det slik at i noen fylkes-kommuner godkjennes praksis fra deler av aldersspennet i barne-og ungdoms-


    PDF Document: