www george gov za


    4.5 Huidige sonering Erwe 2284 en 2285 Pacaltsdorp is in terme van die Artikel 8 Skemaregulasies Residensiéle sone I gesoneer. 4.6 Titelakte Erwe 2284 en 2285 Pacaltsdorp is nog nooit getransporteer nie en vorm nog deel van die titelakte van die moedererf, naamlik Erf 2817 Pacaltsdorp. 'n Afskrif van die titelakte van Erf


    PDF Document: