Kunst, kultur og kreativitet - MinBarnehage hjemmeside


    Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna • utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom allsidige møter med og refleksjon over kultur, kunst og estetikk • styrker sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk • tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede


    PDF Document: