Elektronens Relativistiske Masse - phys au dk


    elektron næsten lig med lysets fart n˚ar dens kinetiske energi bliver sammenlig-nelig med dens hvilemasse gange c kvadreret (vist med en lodret stiplet linie). Samtidig bliver dens masse markant større end dens hvilemasse, m0. Figur 2: Zoom af Elektronens relativisti-ske masse og fart som funktion af ener-gien. Logaritmiske akser.


    PDF Document: