PH Ụ L ỤC - phamvana files wordpress com


    78 Ph ụ l ục 4: Cường độ tính toán gốc của bêtông nặng (MPa) Lo ại c ường độ Cấp độ b ền ch ịu nén c ủa bêtông B12,5 B15 B20 B25 B30 B35 B40 B45 - C ường độ ch ịu nén (R b) - C ường độ ch ịu kéo (R bt) 7.5


    PDF Document: