BARNE OG UNGDOMSKRIMINALITET Skal vi ta en større


    anvendes,(bestemmelsen setter grense for straff over 20 års ubetinget fengsel) og straffen kan innen samme straffart nedsettes under det lavmål som er bestemt for handlingen, og, når forholdene tilsier det, til en mildere straffart. Bestemmelsen setter ingen grense mot selve anvendelsen av ubetinget fengsel.


    PDF Document: